faktura

Programer Sp. z o. o. Efka


Program pracuje w środowisku Windows w wersji

 • XP
 • Vista
 • 7

Podstawowe funkcje

 • możliwość jednoczesnej pracy na kilku okresach obrachunkowych
 • dziennik księgowań - podział na dzienniki cząstkowe

Dziennik księgowań

 • bufor księgowań (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
 • bilans firmy, rachunek zysków i strat
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont
 • kontrola konta 490, 4 i 5
 • wzorce dekretacji pomagają przy wprowadzaniu dokumentów
 • import danych z programów Faktura, FaMa naszej firmy lub z plików zewnętrznych w formacie xml, txt
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE

Możliwość rozbudowy systemu

 • moduł z e-Deklaracja umożliwia przesyłanie deklaracji VAT7 i VATUE z załącznikami w formie elektronicznej
 • Kadry i płace
 • Środki trwałe

Rozrachunki

 • wiele kas: raporty kasowe, dokumenty kasowe
 • dokumenty walutowe

Dokument walutowy

 • banki: wyciągi bankowe, przelewy, współpraca z bankowością elektroniczną (eksport/import, odpowiedniego formatu danych)
 • rozrachunki: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, wezwania do zapłaty, wiekowania należności
 • rozrachunki z kontrahentami (zestawienia dokumentów rozliczonych, nierozliczonych, nadpłaconych)
 • uzgodnienia sald

Rozrachunki

Współpraca z programami do obsługi handlowej (Faktura, FaMa)

System księgowy jest zintegrowany z częścią systemu Fit do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów
oraz ewidencji magazynowej: przychody i rozchody zewnętrzne i wewnętrzne, produkcja.
Wymian danych w ramach systemu odbywa się automatycznie dzięki definicjom importu (ustawianych przez użytkownika).

Import dokumentów

Rejestry

 • prowadzenie ewidencji dokumentów: Rejestry VAT (możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, noty, rachunki itp.,
 • wykorzystanie funkcji schematów księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont).

Dekretacje

Eksport/import danych

 • do formatu excel, pdf, txt, rtf .... zestawień: obrotów kont i rozrachunków

Wydruk/wyślij

 • Import zapisów z pliku tekstowego na dokument PK - polecenie księgowania
 • Import dokumentów wg specyfikacji z xml

Podatkiem od towarów i usług VAT:

 • prowadzi ewidencje VAT (cztery podstawowe są zdefiniowane)
 • intuicyjny i łatwy sposób obsługi dokumentów

Wpis VAT

Wpis VAT

Wpis VAT

 • można zdefiniować własne dodatkowe (koszty oddzielić od zakupu towarów handlowych lub środków trwałych) lub pomocnicze, nie brane do tworzenia deklaracji VAT 7
 • stawki VAT również obowiązujące przed 2011 r. w tym np. nie podlegającej na terenie kraju  oraz  vrn VAT rozlicza nabywca"
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE

Rejestr VAT


Wydruki

Program umożliwia między innymi wydruki:

 • deklaracji VAT 7, VAT 7K
 • deklaracji PIT 5, PIT 5L
 • VAT-UE, VAT-UE A, VAT-UE B
 • ewidencji VAT (z dodatkowymi stawkami)
 • dziennik, bufor
 • Rachunek zysków i strat, bilans
 • potwierdzenia sald
 • dekretów

Dekret


e-Deklaracje

to system pozwalający na proste i intuicyjne składanie deklaracji drogą elektroniczną. Złożone poprawnie zeznanie ma wygenerowane Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Potwierdzenie eDeklaracji VAT

Z programów księgowych z modułem e-Deklaracje można wysyłać deklaracje elektroniczne, wymagające podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do prawidłowego wysyłania danych drogą elektroniczną niezbędne jest zainstalowanie:
Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i nośnik z podpisem)
Odpowiedni program z modułem e-Deklaracje - Efka

Patrz temat: e-Deklaracje


Kadry i płace (dostępne w wersji Efka z kadrami i listą płac do 50 wpisów w kartotece pracowników)

Lista płac

 • Ustawienia

Można rozpocząć pracę w programie w dowolnym momencie roku - dane za wcześniejsze okresy roku należy uzupełnić.
Wiele gotowych wynagrodzeń oraz możliwość definiowania własnych składników (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, godzinowe, prowizyjne, nagrody, premie, zasiłki)...
Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac.
Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
Planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, dla każdego pracownika)

 • Lista płac

Po przypisaniu pracownikom składników wynagrodzeń, program generuje listę płac.
Na wydruku otrzymasz wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia,
za czas choroby (pilnuje 33 dni lub dla pracowników powyżej 50 lat 14 dni)
podstawę i wysokość składek US, UZ, podatku dochodowego, potrącenia, kwotę do wypłaty.
W celach informacyjnych wyszczególniona jest wysokość kosztów płacowych (składki ZUS płacone przez pracodawcę, na FP i FGŚP).
Grupowanie list płac według działów
Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki) na listach płac.

 • Pracownicy

Kartoteka pracowników
Grupowanie pracowników według działów
Pracownicy niepełnosprawni
Umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy, zaświadczenia o zarobkach

Świadectwo pracy

Zwolnienia chorobowe – wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i dla uprawnionych do wypłaty - zasiłku chorobowego
Imienna karta przychodów pracownika

 • Rozliczenia i zestawienia
Listy płac sumarycznie – zestawienie za dowolny okres dla działu lub dla wszystkich działów
Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Urlopy wypoczynkowe – zestawienie rozliczenia urlopów dla wszystkich i dla poszczególnych pracowników
Wydruki deklaracji PIT tj.: 2, 4, 4R, 12, 11, 40, 8B  z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17.
Wydruki przelewów z list płac - indywidualnie i grupowo.
Generowanie przelewów – eksport do systemu ELIXIR lub SAPORD.
 • Współpraca z programem ZUSowskim "PŁATNIK"
Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: RSA, RCA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

Jak importować dane do Płatnika?


Środki trwałe (dostępne w wersji Efka ze środkami trwałymi

Środki trwałe

 • Zestawienia

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zmiana wartości środka trwałego
Umorzenia
Zestawy środków trwałych
Miejsca używania środków trwałych
Klasyfikacja środków trwałych
Plan amortyzacji
Ewidencja wyposażenia

 • Wydruki

Plan amortyzacji

ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
planu amortyzacji
ewidencji wyposażenia


Dla samochodu w działalności gospodarczej prowadzi:

 • zestawienie kosztów użytkowania samochodu prywatnego
 • ewidencję przebiegu
 • ewidencję kosztów